O časopise

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Professional Journal of Nursing and Midwifery

Vydáva / Published by
Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek
Amurská 71
821 06 Bratislava

Dátum vydania: 28. február 2014
IČO vydavateľa: 37 999 991
Tel. 02/4020 2066
E-mail: sksapa@sksapa.sk
Web: www.sksapa.sk

 


 

Predseda redakčnej rady / Editor-in-Chief
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
E-mail: casopis.sksapa@gmail.com

Redakčná rada / Editorial Board

 • PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH
 • PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s.
 • Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH
 • Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.
 • PhDr. Júlia Jankovičová
 • PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
 • PhDr. Andrea Ševčovičová, PhD., MPH
 • PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
 • Mgr. Miloš Čakloš, PhD. 
 • PhDr. et Bc. Ľudmila Andraščíková, PhD., MBA, MPH
 • PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p.a. 
 • prof. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

Medzinárodná redakčná rada / International Editorial Advisory Board

PhDr. Renáta Zoubková, RN
University of Ostrava, Department of Intensive Medicine and Forensic Studies, Czech Republic
Dr hab. Sylwia Krzemińska, prof WSM
Higher Medical School in Kłodzk, Poland
Mgr. Vít Blanař, Ph.D
Department of Nursing, Faculty of Health Studies University of Pardubice, Czech Republic
Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.
Head of Department of Nursing, Faculty of Health Studies University of Pardubice, Czech Republic
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Second Faculty of Medicine Charles University in Prague, Czech Republic
Mgr. Zuzana Tomášková
Palacky University Olomouc, Faculty of Health Sciences. General University Hospital in Prague. Czech Association of Nurses
PhDr. Martin Červený
University of South Bohemia in České Budějovice. Faculty od Health and Social Sciences. Institute of Nursing, Midwifery and Emergency Care, Czech Republic
Katalin Papp, PhD.
Secretary of Chamber of Hungarian Health Care Professionals. Lecturer, University of Debrecen Faculty of Health Science, Hungaria

 

Jazyková korektúra / Language correction

 • PhDr. Katarína Kaszycki

Grafická úprava / Graphics

 • Ing. Peter Grejták

Informácie / Informations

 • Periodicita 6 x ročne
 • Predplatné je 15 EUR.
 • Bezplatný pre členov SK SaPA.
 • Dostupný na web stránke: https://www.sksapa.sk/

Indexácia / Indexation

 • Bibliographia medica Slovaca

Citačná databáza / Citation database

 • CiBaMed

Redakcia si vyhradzuje právo na formálnu úpravu príspevkov a ich prípadné skrátenie.


Kalendár vydania jednotlivých čísel časopisu v roku 2024:

 

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 01/2024 - vydanie: 29.02.2024 (uzávierka 01.02.2024)
Ošetrovateľstvo a anesteziológii a intenzívnej starostlivosti 
 
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 02/2024 - vydanie: 30.04.2024 (uzávierka 01.04.2024)
Ošetrovateľstvo v neonatológii a pediatrii 
 
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 03/2024 - vydanie: 30.06.2024 (uzávierka 01.06.2024)
Ošetrovateľstvo v geriatrii, gerontopsychiatrii, ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 04/2024 - vydanie: 31.08.2024 (uzávierka 01.08.2024)
Manažment v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach 
 
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 05/2024 - vydanie: 31.10.2024 (uzávierka 01.10.2024)
Ošetrovateľstvo v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v komunitnej starostlivosti 
 
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 06/2024 - vydanie: 31.12.2024 (uzávierka 01.12.2024)
Pôrodná asistencia 

 

Uzávierka čísla: vždy k prvému dňu v mesiaci vydania.

 


Vítané sú aj ďalšie témy:
 1. Reforma zdravotníctva a jej dopady na sestry a pôrodné asistentky
 2. Vynárajúce sa globálne zdravotné problémy: Ako reagujú sestry
 3. Nové kompetencie sestier a pôrodných asistentiek a ich vplyv na zdravie populácie
 4. Sestra s pokročilou praxou v systéme zdravotnej starostlivosti: Príležitosti a výzvy pre prax a vzdelávanie
 5. Koordinácia starostlivosti: Prínosy medziodborovej spolupráce
 6. História a budúcnosť ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku
 7. Emocionálne zdravie: Stratégie pre sestry
 8. Zdravé sestry: Perspektívy starostlivosti o seba
 9. Zdravotná starostlivosť a kvalita: Perspektívy ošetrovateľstva
 10. Násilie pacientov a návštevníkov: Čo vieme? Čo môžeme urobiť?
 11. Sociálne médiá a komunikačné technológie: Noví "priatelia" v zdravotníctve
 12. Nové tisícročie: Rozvíjajúce sa ošetrovateľské úlohy
 13. Vytvorenie kultúry bezpečnosti: Ďalšie kroky
 14. Starostlivosť zameraná na pacienta
 15. Štandardy a zručnosti pre prax
 16. Zdravé pracovné prostredie
 17. Podpora zdravotnej gramotnosti: Stratégie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 18. Ošetrovateľské technológie: Inovácia a implementácia
 19. Obezita na vzostupe: Čo môžu sestry robiť?
 20. Profesionálne cesty v ošetrovateľstve: Možnosti vyhľadávania, štartu a udržania kariéry
 21. Medzinárodná migrácia sestier
 22. Environmentálne zdravie: Dôležité voľby pre ekologickejší svet
 23. Sila na ovplyvňovanie starostlivosti o pacienta
 24. Plánovanie a reakcie na katastrofy: Pripravenosť sestier na terorizmus a iné hromadné nešťastia
 25. Infekčné choroby: Výzvy a riešenia
 26. Partnerstvá a spolupráca: Aké zručnosti potrebujeme?
 27. Bezpečnosť sestry: Riešime riziká?
 28. Ohrozený zdravotnícky systém: Otázky pracovnej sily a pracovného prostredia
 29. Zdieľané riadenie: Model pre sestry, aby získali kontrolu nad svojou praxou
 30. Zdravotná starostlivosť a starnutie obyvateľstva: Aké sú dnešné výzvy?
 31. Mnoho tvárí rozmanitosti: Poskytovanie kultúrne kompetentnej starostlivosti
 32. Vstup do praxe: Prečo je dôležité venovať pozornosť mladým sestrám?
 33. E-zdravie: Sľub alebo nebezpečenstvo?
 34. Vymierajúce ošetrovateľstvo: Ako zastaviť tento proces?
 35. Ošetrovateľstvo vo svete: Aké sú rozdiely?
 36. Elektronické publikovanie: Ako, čo a prečo?
 37. Klasifikácia ošetrovateľstva: Čo o nej ne/vieme?
 38. Rodinné ošetrovateľstvo: Súčasnosť, alebo budúcnosť komunitnej starostlivosti
 39. Školské sestry: Významná rola sestry v kontrole a edukácii chronicky chorých detí, rodiny a komunity
 40. Manažment v ošetrovateľstve v 21. storočí 
 41. Ošetrovateľstvo v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach 
 42. Varia

Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu, alebo doplnenie tematických okruhov jednotlivých čísel časopisu.

 


Pokyny pre autorov odborných príspevkov do časopisu Ošetroveteľstvo a pôrodná asistencia.pdf

Professional Journal of Nursing and Midwifery - instructions letter english version.pdf

Svoje príspevky posielajte na: casopis.sksapa@gmail.com

Na stiahnutie:

Objednávka e-časopisu