Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje zodpovednej osoby podľa GDPR

 

Podľa § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoOOU“), zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít a odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov. Zodpovedná osoba musí byť spôsobilá plniť najmä tieto úlohy:

 • poskytovať informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
 • monitorovať súlad pravidiel prevádzkovateľa osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
 • poskytovať poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania,
 • spolupracovať s úradom pri plnení svojich úloh,
 • plniť úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov.

V Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek je určenou zodpovednou osobou podľa GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, e-mail: riaditel@sksapa.sk

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S cieľom garantovať ochranu práv a oprávnených záujmov  dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov bol za zodpovednú osobu vymenovaný PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH. Zodpovedná osoba je kontaktnou osobou pre akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú:

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
Korešpondenčná adresa:     Amurská 71, 821 09 Bratislava

 

Úlohou zodpovednej osoby je najmä:

 • poskytovať informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
 • monitorovať súlad pravidiel prevádzkovateľa osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
 • poskytovať poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania,
 • spolupracovať s úradom pri plnení svojich úloh,
 • plniť úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek prijala také organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu so spracovanými osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Vo vzťahu k dotknutej osobe Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spracúva najmä bežné kategórie osobných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, bydlisko, názov ulice, orientačné, príp. súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov štátu, pracovisko, názov a sídlo zamestnávateľa, miesto výkonu povolania, dosiahnuté vzdelanie, členstvo v komore, členstvo v sekcii, vydané potvrdenia pre prácu v zahraničí, druh licencie, email, telefónne číslo).

Dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a úloh, ktoré Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ako stavovskej organizácii, vyplývajú najmä

 • zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • z interných predpisov, ktoré Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek prijala,
 • z oprávnených záujmov, ktoré Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek plní (napr. vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek) a
 • zo zmluvných vzťahov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

Informačný systém Register sestier a pôrodných asistentiek

Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, bydlisko, názov ulice, orientačné príp. súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov štátu, pracovisko, názov zamestnávateľa, sídlom zamestnávateľa, miesto výkonu povolania, dosiahnuté vzdelanie, členstvo v komore, členstvo v sekcii, vydané potvrdenie pre prácu v zahraničí, druh licencie, email, telefónne číslo.

Účel spracúvania: plnenie úloh v rozsahu podľa ust. § 49 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Právny základ spracúvania: splnenie zákonných povinností podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Informačný systém Portál CME

Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, bydlisko, názov ulice, orientačné príp. súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov štátu, pracovisko, názov zamestnávateľa, sídlom zamestnávateľa, miesto výkonu povolania, dosiahnuté vzdelanie, členstvo v komore, členstvo v sekcii, vydané potvrdenie pre prácu v zahraničí, druh licencie, email, telefónne číslo.

Účel spracúvania: plnenie úloh v rozsahu podľa ust. § 49 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Právny základ spracúvania: splnenie zákonných povinností podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Informačný systém Personálna a mzdová agenda

Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, bydlisko, názov ulice, orientačné príp. súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov štátu, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, štátna príslušnosť, pracovné zaradenie, osobné údaje o rodinných pomeroch týkajúce sa manžel, detí, dosiahnuté vzdelanie, pracovná prax.

Účel spracúvania: plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom.

Právny základ spracúvania: splnenie zákonných povinností podľa zákona č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, zákon č. 563/2009 Z.z o správe daní v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 432/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek poskytuje osobné údaje tretím osobám v nevyhnutnej miere, a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov a okolnostiach konkrétneho prípadu, a to napr. týmto subjektom:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • zamestnávateľ, ak dotknutá osoba vykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (hodnotenie sústavného vzdelávania),
 • osoby, ktoré vedú účtovníctvo, mzdovú a personálnu agendu,
 • spoločnosť Allio, s.r.o. (správa softvéru registra a portálu hodnotenia sústavného vzdelávania),
 • advokátska kancelária PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek uchováva osobné údaje po dobu, ktorá vypláva zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú všeobecné podmienky výkonu jednotlivých práv dotknutej osoby, ktorej osobné údaje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spracúva. Dotknutá osoba má najmä:

 • právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o dotknutej osobe  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spracúva. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spracúva osobné údaje dotknutej osoby, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spracúva, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov, ak Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spracúva nesprávne alebo neúplne osobné údaje dotknutej osoby;
 • právo na vymazanie osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • právo na prenosnosť údajov;
 • právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sleduje;
 • právo na ľudský zásah pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Dotknutá osoba má tiež právo podať návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
 

Existencia vyššie uvedených práv dotknutej osoby však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude zo strany Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené.Súbory cookies

V súlade so smernicou č. 2002/58 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Inak treba za súbory cookies taktiež považovať informatické dáta, konkrétne textové súbory, uchovávané v zariadeniach koncových používateľov, určené na používanie internetových stránok.

Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky - domény, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku, dobu uchovávania na zariadení a uchovávanú hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Nami používané súbory cookies, sú pre zariadenie používateľa bezpečné, nepoškodzujú ho.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies: Základné súbory cookies. Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti webu alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam webu bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok. Prevádzkové súbory cookies. Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Súbory cookies tretích strán. Na stránkach Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb. Relačné (session) cookies. Sú uchovávane v zariadeniach používateľa do chvíle ukončenia relácie prehliadača. Informácie, ktoré sú v nich zapísané, sa vymažú z pamäte zariadenia vo chvíli ukončenia relácie. Trvalé cookies. Sú uchovávané na zariadení používateľa, až kým sa nevymažú. Ukončenie relácie nespôsobuje ich odstránenie.

Účel – prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Základné súbory cookies: Autentifikácia a udržiavanie relácie používateľa internetovej lokality. Správna konfigurácia vybraných funkcií internetovej lokality. Optimalizácia a zlepšenie efektivity poskytovaných služieb. Zvyšovanie spoľahlivosti internetovej lokality. Zaistenie bezpečnosti internetovej lokality.

Prevádzkové súbory cookies: Zbieranie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov (Google Analytics, spoločnosťou Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké a Facebook Pixel, spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko).

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo ich odmietnutím po upozornení v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies? Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.