Poplatky

Zoznam poplatkov spojených s registráciou, vedením registra, zápis do zoznamu členov

Poplatky spojené s členstvom

Poplatky spojené s licenciami

Poplatky spojené s vydaním potvrdenia o etickej spôsobilosti a potvrdením o platnosti registrácie do zahraničia

 

Poplatky spojené s registráciou, vedením registra, zápis do zoznamu členov

Údaje k platbám, bankové spojenie

IČO 37999991
DIČ 2021689692
IČ DPH nie sme platcami DPH
Banka Všeobecná úverová banka, a.s.. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu IBAN SK46 0200 0000 0016 7016 9854
Variabilný symbol špecifický pri jednotlivých platbách – uvedený v tab. nižšie

 

Poplatok za Variabilný symbol k platbe Špecifický symbol Suma

Registračný poplatok
nová registrácia – jednorazová platba

5782004 -- 13 €

Poplatok za vedenie registra
platba 1x do roka (splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka). SaPA (nečlen) s pozastavenou registráciu poplatok neplatia

Vaše registračné číslo -- 15 €
Vydanie odpisu z registra 4938 Vaše registračné číslo 5 €
Zápis do zoznamu členov SK SaPA
(v prípade zápisu je potrebné uhradiť aj ročný členský príspevok – viď. poplatky spojené s členstvom)
Vaše registračné číslo 2070 7 €
Hodnotenie sústavného vzdelávania 6565 Vaše registračné číslo 10 €

 

Poplatky spojené s členstvom

Údaje k platbám, bankové spojenie

IČO 37999991
DIČ 2021689692
IČ DPH nie sme platcami DPH
Banka Všeobecná úverová banka, a.s.. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu IBAN SK87 0200 0000 0026 5868 8453
Variabilný symbol špecifický pri jednotlivých platbách – uvedený v tab. nižšie

 

Poplatok za Variabilný symbol k platbe Špecifický symbol Suma

Ročný členský príspevok, spojený s poplatkom za vedenie registra platba 1x do roka (splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka)

Vaše registračné číslo 2550 25 €

Udržiavací členský príspevok člena ktorý vykonáva povolanie sestry, alebo pôrodnej asistentky v zahraničí platba 1x do roka (splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka)

Vaše registračné číslo 2550 8 €

Členský príspevok člena s pozastavenou registráciu, alebo člena, ktorý oznámil komore, že je poberateľom materského / rodičovského príspevku

platba 1x do roka (splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka)
Vaše registračné číslo 2550 5 €

 

Poplatky spojené s s licenciami

Údaje k platbám, bankové spojenie

IČO 37999991
DIČ 2021689692
IČ DPH nie sme platcami DPH
Banka Všeobecná úverová banka, a.s.. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu IBAN SK46 0200 0000 0016 7016 9854
Variabilný symbol špecifický pri jednotlivých platbách – uvedený v tab. nižšie

 

Poplatok za Variabilný symbol k platbe Špecifický symbol Suma

Vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

5555 Vaše registračné číslo 66 €

Vydanie licencie za výkon zdravotníckeho povolania

55551 Vaše registračné číslo 33 €

Vydanie licencie na výkon činností odborného zástupcu

55552 Vaše registračné číslo 66 €

Zmeny vo vydanej licencii – zmeny, pozastavenie, zrušenie

55553 Vaše registračné číslo 20 €

 

Poplatky spojené s vydaním potvrdenia o etickej spôsobilosti a potvrdením o platnosti registrácie do zahraničia 

Údaje k platbám, bankové spojenie

IČO 37999991
DIČ 2021689692
IČ DPH nie sme platcami DPH
Banka Všeobecná úverová banka, a.s.. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu IBAN SK46 0200 0000 0016 7016 9854
Variabilný symbol špecifický pri jednotlivých platbách – uvedený v tab. nižšie

 

Poplatok za Variabilný symbol k platbe Špecifický symbol Suma

Potvrdenie o vydaní etickej spôsobilosti do zahraničia v slovenskom jazyku (možné u členov komory)

4333 Vaše registračné číslo 70 €

Potvrdenie o vydaní etickej spôsobilosti do zahraničia v anglickom a nemeckom jazyku (možné u členov komory)

4333 Vaše registračné číslo 100 €

Potvrdenie o platnosti registrácie do zahraničia

43331 Vaše registračné číslo 70 €