Sestry môžu výrazným spôsobom znížiť antimikrobiálnu rezistenciu
Sestry môžu výrazným spôsobom znížiť antimikrobiálnu rezistenciu

Spoločné vyhlásenie členských asociácií Európskej federácie sestier o prístupe “Jedného zdravia” (One Health Approach) k antimikrobiálnej rezistencii (AMR)

 

Bratislava, 2.2.2024. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) sa pripojila k spoločnému vyhláseniu Európskej federácie sestier (EFN) a víta zverejnenie návrhu Komisie na odporúčanie Rady o zintenzívnení opatrení EÚ na boj proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) v rámci prístupu "jedno zdravie".

Antibiotická rezistencia zďaleka nie je len problémom ľudského zdravia. V skutočnosti je to výzva, ktorá spája viaceré sektory, disciplíny a komunity na rôznych úrovniach spoločnosti. Prístup "jedno zdravie" v boji proti AMR spája sektory verejného zdravia, veterinárstva a životného prostredia. Prístup "jedno zdravie" k AMR je nevyhnutný pre činnosť sestier v prvej línii.

Vypracovanie a implementácia riešení v rámci prístupu One Health je komplexným úsilím, pretože si vyžaduje vysokú úroveň spolupráce, komunikácie a koordinácie medzi jednotlivými odbormi a spôsobmi starostlivosti. Sestry však majú preukázateľné skúsenosti s pozitívnym vplyvom na znižovanie AMR v rámci svojej úlohy pri predpisovaní liekov v spojení so svojimi odbornými znalosťami ako sestry s pokročilou praxou (APN). Práve táto kompetencia u našich sestier stale chýba. Holistický prístup sestier k starostlivosti zameranej na pacienta poskytuje príležitosti na preskúmanie komplexných komorbidít, najmä u starších pacientov, a zefektívnenie polyfarmácie vrátane riadenia neúčinných alebo potenciálne škodlivých viacerých liekov vrátane vedenia implementácie osvedčených postupov týkajúcich sa AMR. Vzdelávanie o infekciách spojených so zdravotnou starostlivosťou a o tom, ako predchádzať infekciám súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, je dôležitou súčasťou predchádzania zbytočnej antibiotickej liečbe.

Komora spolu s predstaviteľmi EFN uznávajú, že samoľúbosť, zlá preskripčná prax a nadmerné predpisovanie antibiotík sú hlavnými faktormi vzniku a problémov spojených s AMR a bezpečnosťou pacientov. Vedúce postavenie sestier a ich informované klinické rozhodnutia sú kľúčové pre zabezpečenie bezpečného a vhodného predpisovania v celom preskripčnom cykle.  Okrem toho sú sestry uznávané pre svoje odborné znalosti v oblasti podpory pacientov pri dodržiavaní liečby, monitorovania rozhodnutí o predpisovaní liekov, znižovania počtu chýb pri predpisovaní a zapájania sa do činností na zosúladenie liekov.

V kontexte antimikrobiálnej rezistencie je mimoriadne dôležité medzisektorové vzdelávanie a spolupráca medzi sestrami, lekárnikmi, lekármi, veterinármi, zubármi a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi v súlade s prístupom "jedno zdravie".

Sestry majú významné skúsenosti s realizovaním intervencií na všetkých úrovniach starostlivosti, ktoré sú nevyhnutné v boji proti šíreniu AMR. Je potrebné vypracovať základné prvky európskych programov správneho zaobchádzania s antibiotikami, aby sa mohli pretaviť do praktických a realizovateľných politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nedostatok ošetrovateľskej pracovnej sily a veľké pracovné zaťaženie v celom sektore zdravotníctva sú však výzvou pre budovanie kapacít, pričom tlak pracovnej sily ovplyvňuje preskripčné postupy. 

AMR, najmä rezistencia na antibiotiká, stále zostáva jednou z najväčších globálnych zdravotných hrozieb, ktoré ovplyvňujú zdravie ľudí na celom svete. Hoci sa AMR dostala do najvyššej politickej pozornosti vedúcich predstaviteľov krajín G7 a G20, stále je dôležitá koordinovaná činnosť a realizácia plánov. 

EFN preto vyzýva európske inštitúcie a členské štáty, aby zabezpečili, že sa v nasledujúcich kľúčových oblastiach zohľadnia názory sestier v prvej línii:

  • Je potrebné prijať rozhodné politické opatrenia na zabezpečenie obozretného používania antibiotík a zlepšenie prevencie a kontroly infekcií.
  • Európska únia potrebuje spoločný prístup k programom správneho zaobchádzania s antibiotikami, ktorý bude prispôsobený prostrediu poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom sa zohľadní miestny kontext s dôrazom na predpisovanie liekov sestrami.
  • Každé zdravotnícke zariadenie by malo byť podporované v tom, aby vytvorilo a zabezpečilo potrebné financovanie, zdroje a odbornú prípravu pre programy riadenia antimikrobiálnej rezistencie vrátane antimikrobiálneho dohľadu.
  • Je potrebné podporovať lepšiu informovanosť o prístupe "jedno zdravie" medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pracovníkmi v oblasti verejného zdravia, veterinárstva a životného prostredia.
  • Prioritou musí byť prevencia nadmerného používania antibiotík v poľnohospodárstve, ako aj prevencia kontaminácie životného prostredia vedúca k antimikrobiálnej rezistencii. 
  • Vzdelávacie programy a programy odbornej prípravy sestier musia byť vybavené aktuálnymi a spoľahlivými informáciami o prístupe "jedno zdravie", medziodborovej spolupráce a zodpovednom predpisovaní liekov, aby sestry mali primerané vedomosti a zručnosti zamerané na prevenciu infekcií a obozretné používanie antimikrobiálnych látok. 
  • Sestry a študenti ošetrovateľstva by mali byť podporovaní v rozvíjaní zručností pri zvládaní očakávaní pacientov týkajúcich sa predpisovania antibiotík.
  • Na podporu ďalšieho progresu je nevyhnutné, aby sestry mali dostatok času na posúdenie toho, či sú antibiotiká potrebné. 
  • Verejnosť by mala byť informovaná o správnom používaní antibiotík, ich účinnosti a spoločenskom vplyve nesprávneho používania, ako aj o prevencii infekcií prostredníctvom zvýšenej hygieny a správnej starostlivosti o zdravie. 
  • Na národnej úrovni  poskytovania zdravotnej starostlivosti by sa mala podporovať odborná príprava sestier týkajúca sa vzdelávania pacientov o správnom používaní antimikrobiálnych látok.

 

Mali by sa konať pravidelné multidisciplinárne stretnutia s cieľom sprístupniť a monitorovať AMR a vypracovať koordinovaný prístup k tomuto problému so zameraním na primerané postupy predpisovania antimikrobiálnych látok a vzdelávanie pacientov v oblasti prevencie infekcií a vhodného používania antibiotík.

 

Ďalšie informácie:

Photo by Pietro Jeng: https://www.pexels.com/photo/depth-photography-of-blue-and-white-medication-pill-360622/

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca 36 000 sestier a 1 600 pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.