Biele srdce 2024 pozná svojich laureátov
Biele srdce 2024 pozná svojich laureátov

 

Bratislava 17.5.2023 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) slávnostnom podujatí  udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce odovzdala tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách a jedno mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotné dielo. Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá osobne nositeľov tohto ocenenia prijme dňa 22.5.2024  

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek, organizuje celoslovenské, slávnostné podujatie, ktorým si pripomíname deň narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej, a ktorý je spojený s udeľovaním prestížneho ocenenia „Biele srdce“.

V roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier- organizácie, ktorá združuje národné organizácie sestier z viac, ako 140 krajín sveta-  bol oficiálne uznaný tvar srdca bielej farby, ktorý je  symbolom humánnej starostlivosti a pomoci, biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom, že sestry nerozlišujú pacientov, ktorým poskytujú svoje služby podľa farby pleti, vierovyznania, politickej príslušnosti, postavenia, či orientácie.

Sestry sú najbližšie k pacientovi, trávia pri ňom najviac času, sú mu oporou, keď často nahrádzajú najbližších členov rodiny, a samozrejme, sú súčasťou celého liečebného procesu. Súčasné sestry majú viac kompetencií a rolí ako v minulosti. Vyplynulo to zo zmien v spoločnosti, novými poznatkami a technológiami, celkovým zdravotným stavom populácie, či zmenami v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Úloha dnešnej sestry je taká komplexná, že jej vzdelanie si vyžaduje špeciálne vedomosti a zručnosti, vysoké nasadenie pri starostlivosti o pacienta. Majú veľmi namáhavú a zodpovednú prácu, a sú vyťažené, fyzicky, aj psychicky. To si zrejme uvedomuje aj spoločnosť, pretože povolanie sestry a povolanie pôrodnej asistentky sú  dlhodobo hodnotené ako najdôveryhodnejšie.

Medzinárodne vyhlásenou témou Medzinárodného dňa sestier pre rok 2024 je „Naše sestry. Naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti“. Napriek tomu, že ošetrovateľstvo je chrbtovou kosťou zdravotnej starostlivosti, často čelí finančným obmedzeniam a spoločenskému podhodnoteniu. Preto pokračujeme v našej zastrešujúcej téme Naše sestry. Naša budúcnosť, so zameraním sa na ekonomickú silu starostlivosti s cieľom pretvoriť vnímanie a ukázať, ako môžu strategické investície do ošetrovateľstva priniesť značné ekonomické a spoločenské výhody.

Práve ošetrovateľská profesia je jednou z najviac zasiahnutých profesií v mnohých zdravotníckych systémoch sveta, vrátane Slovenska. Sme svedkami neutíchajúceho poklesu počtu sestier z, a to popri už ich súčasnom nedostatku.

Na slávnostnom podujatí prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová privítala aj ďalších hostí a to štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Michala Štofka, riaditeľa odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií na Ministerstve zdravotníctva SR Martina Ballaya, Zuzanu Tomáškovú, členku Prezídia Českej asociácie sestier, Ivetu Šluchovú, prezidentku Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, Dianu Dudášovú, prezidentku Slovenskej komory fyzioterapeutov, Ľubicu Bezeli, zástupcu spoločnosti Hartmann Slovakia, generálneho partnera podujatia, sestry vyšších územných celkov, vrátane zástupcov partnerov, mediálnych partnerov, zástupcov poisťovní, univerzít, či občianskych združení.

 

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“:

Ocenenie v tejto kategórii patrí sestrám a pôrodným asistentkám, členkám komory, ktoré pracujú v svojej profesii najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o pacientov v každom období ich života. Aj keď v domácom prostredí plnia úlohy žien, matiek a dcér, v pracovnom prostredí sú v postavení tímových hráčov. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov a nerovností, ktoré sestry a pôrodné asistentky trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v svojom profesijnom živote. Mnohé z nich reprezentujú svoju profesiu, slovenské ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu aj na medzinárodnom poli ako členovia rôznych zahraničných organizácií. Sú mentormi pre nových členov tímu, prirodzenými neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva na Slovensku. Hľadajú a prezentujú nové formy vzdelávania a aktívne vystupujú s príspevkami z praxe na domácich, či zahraničných podujatiach, zavádzajú zmeny do svojej praxe na základe dôkazov. Vo voľnom čase pracujú v odborových organizáciách, rôznych záujmových združeniach pacientov a podporných skupinách. Mnohé z nich prispeli mimoriadnym činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

 

Milan Daniš

Pán Milan Daniš pracuje vo Fakultnej nemocnici v Nitre na psychiatrickej klinike ako diplomovaná psychiatrická sestra. Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už takmer štyridsať rokov. Okrem svojich pracovných povinností sestry sa ako mentor odbornej praxe podieľa na výchove novej generácie sestier. Svoje bohaté vedomosti a skúsenosti rád zdieľa aj s inými sestrami na celoslovenských konferenciách. Bol spoluautorom príspevku na medzinárodnom sympóziu Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien: Príprava mentorov do Ošetrovateľskej praxe- pohľad mentora. Aktívne sa podieľa na výskumných úlohách a prieskumoch v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Svoj profesijný život zasvätil práci s pacientami s duševnými poruchami. Návrh na ocenenie podala PhDr. Klaudia Vanyová, vedúca sestra psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra. Ocenenie prevezme v zastúpení vedúca sestra pani Čáporová

Jana Filipčíková

Pani Janka Filipčíková je detskou sestrou 38 rokov. Po škole nastúpila do zlatomoraveckej nemocnice na detské oddelenie -  úsek dojčiat.  Niekoľko rokov zastávala aj pozíciu staničnej sestry. Okrem poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti venovala pozornosť podpore psychického zdravia u detí, odlúčených od rodiny a eliminácii negatívnych vplyvov na hospitalizáciu detí. Aktívne  pracuje na rozvoji vlastnej osobnosti, v oblasti empatie, asertivity, zvládania stresových a záťažových situácií  ako aj prevencii „ pracovného vyhorenia“ . Počas práce v ambulancii  venuje pozornosť edukácii rodičov a detí. V edukačnej činnosti pokračuje aj mimo práce, či už v podpornej skupine v aktivitách bábätkáreň v Materskom centre Mami Oáza v Zlatých Moravciach alebo v edukačnom programe na motorický rozvoj detí s detskou mozgovou obrnou. Všetky uvedené pozície vyžadovali silné profesionálne, charakterové, osobnostné a manažérske schopnosti pani Janky Filipčíkovej. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Zlatých Moravciach.

Mgr. Dana Gajdošová

Pani Danka Gajdošová pracuje 16 rokov na Klinike detskej chirurgie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.  Celý svoj profesionálny život venuje  najzraniteľnejšej skupine pacientov a to detskému pacientovi. V súčasnosti je predsedníčkou sekcie sestier  pracujúcich v pediatrii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Prednáša na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni, takisto v špecializačnom štúdiu v odbore pediatrického ošetrovateľstva a pôsobí tiež ako mentorka. Je otvorená  novým skúsenostiam, o čom svedči i absolvovanie školenia stomických sestier, či kurzu klasickej a športovej masáže a bankovania. Všestrannosť  záujmov a kreativitu  vnáša aj do svojho osobného života. Rada cestuje, bicykluje, číta knihy,  má rada kultúru, ručné a kreatívne práce, stará sa o záhradku. Je vydatá a má dve dospelé deti syna a dcéru. Svojím zodpovedným profesionálnym, humánnym a zvlášť  empatickým prístupom pomáha detským pacientom a ich rodinným príslušníkom v ťažkých chvíľach, prispieva ku zlepšeniu ich zdravia a informovanosti. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Zvolene.

Anna Haščinová

Pani Anna Haščinová je vyštudovaná detská sestra, svojej profesii sa venovala viac ako 47 rokov. Vo svojich začiatkoch pôsobila v jasliach, neskôr na detskom oddelení a posledných 24 rokov na Novorodeneckom oddelení. Práve tu  stretávala už ako dospelé mamičky - „svoje“ deti z jasličiek. Aktívne sa zapájala do činnosti materských centier a podporných skupín matiek, kde v rámci prednášok, rád  a praktických ukážok pomáhala mamičkám prekonať prvé problémy s dojčením, starostlivosťou o prsníky a novorodenca. Bola dlhoročnou členkou Kontrolného výboru Regionálnej komory SKSaPA v Kežmarku, kde bola vždy nápomocná pri organizovaní vzdelávacích aktivít a aktívne prezentovala svoje dlhoročné skúsenosti z praxe. Žiaľ, vo februári tohto roka pre vážne zdravotné problémy musela náhle ukončiť svoju aktívnu činnosť. Jej osobnosť zaručene zanechá stopu v srdciach mamičiek i detičiek, pre ktoré by obetovala všetko. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Kežmarku. Ocenenie za pani Haščinovú prevezme p. Alžbeta Pokrivčáková, vedúca sestra Novorodeneckého oddelenia a JIS.

Zuzana Hulová

Pani Zuzana Hulová vykonáva povolanie sestry 40 rokov. Spoľahlivosť, kreativita a flexibilita, to sú vlastnosti, ktoré odzrkadľujú jej prístup k práci. Je obetavou sestrou, častokrát venuje práci aj svoj voľný čas. Po otvorení dialyzačného pracoviska sa začala u nej nová etapa profesionálneho života, kde sa aktívne zapájala do chodu novovzniknutého oddelenia a o dialyzovaných pacientov sa stará dodnes. Pani Zuzana venuje veľkú pozornosť edukácii pacientov, ktorí sú v príprave do dialyzačného programu. Je autorkou edukačných listov a svoje profesionálne vedomosti a skúsenosti odovzdáva s veľkou láskou mladým kolegyniam. Aktívne sa zapája do organizovania vzdelávacích aktivít svojimi odbornými prednáškami. Každoročne druhý marcový štvrtok- v priestoroch dialyzačného strediska organizuje stretnutia s verejnosťou ku dňu Medzinárodného dňa obličiek s cieľom zvýšiť povedomie o význame zdravých obličiek. O svojej práci hovorí, že je to práca náročná,  ale aj  veľmi zaujímavá, nielen po stránke ošetrovateľskej ale aj technickej. A je potrebné mať srdce na pravom mieste. Návrh na ocenenie podala Nemocnica Topoľčany, a.s.

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.

Pani Katarína Chromčíková pracuje v ošetrovateľskej profesii 30 rokov a z toho 5 rokov ako manažérka dennej zmeny Jednotky intenzívnej starostlivosti Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti oddane a nezištne venuje starostlivosti o najzraniteľnejších klientov, zdravých a chorých novorodencov. Nesmierna empatia, takt, cit pre situáciu a efektívna komunikácia s rodičmi vo výraznej miere prispievajú k pozitívnemu hodnoteniu kvality komplexnej starostlivosti o pacientov. Vďaka svojej cieľavedomosti, dôslednosti, vysokej miery zodpovednosti a disciplinovanosti v práci je schopná viesť ľudí, konštruktívne interpersonálne komunikovať a vytvárať prostredie podporujúce vznik nových nápadov. Je odbornou garantkou špecializačného študijného programu v neonatológii, spoluautorkou viacerých ošetrovateľských štandardov a ošetrovateľskej dokumentácie v odbore neonatológia. V rámci mimopracovných povinností sa podieľa na edukačnej činnosti a na  výskumných projektoch. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Martin.

Michaela Kinčoková

Pani Michaela Kinčoková pracuje viac ako 27 rokov v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.  Vďaka svojej zanietenosti, húževnatosti a cieľavedomosti sa vypracovala na post staničnej sestry gynekologických operačných sál, ktorú vykonávala 16 rokov.  Je odborníčkou s vysokým odborným, morálnym a ľudským kreditom. Obdivuhodné sú jej organizačné schopnosti a trpezlivosť pri príprave a zabezpečení vzdelávacích aktivít na celoslovenskej úrovni, kde v rámci prednáškovej činnosti prezentuje svoje dlhoročné odborné skúsenosti zamerané prevažne na gynekologickú operatívu. Ako jedna z prvých na Slovensku sa stala sestrou- odborníčkou na roboticky asistovanú chirurgiu. Náročnú prácu a stres  kompenzuje pri voľnočasových aktivitách. Rada cestuje, spoznáva nové miesta a ľudí.  S láskou sa stará o svoju chalupu a záhradu, kde si vychutná voľné chvíle a prečíta dobrú knihu. Je členkou folklórnej skupiny, ktorá pripravuje podujatia na regionálnej úrovni v rodnom kraji. Miška je skvelá sestra, ktorú mať v tíme je naozaj víťazstvom... Návrh na ocenenie podala Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach.

Monika Kopčanová

Pani Monika Kopčanová pracuje už takmer 19 rokov v ADOS v Bánovciach nad Bebravou. Vždy si vedela zosúladiť svoj rodinný život aj s malými deťmi tak, aby mohla aj pracovať. Popri týmto povinnostiam stihla ukončiť aj špecializačné štúdium Ošetrovateľskú starostlivosť v komunite. Aktívne prednáša problematiku domácej ošetrovateľskej starostlivosti na konferenciách a to s plnou podporou zamestnávateľa.  Okrem toho, že je skúsenou sestrou ADOS, je aj človekom s vysokým sociálnym cítením, angažuje sa v rôznych charitatívnych projektoch: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, alebo projekt „Ponožkový október“ pre ľudí bez domova a ľudí v núdzi. Je členkou Miestneho spolku Slovenského červeného kríža. Mimo práce sa venuje rodine, záhradkárčeniu, rybárčeniu, vareniu  špecialít, rada sa korčuľuje a chodí s manželom na hríby. Návrh na ocenenie podala PhDr. Erika Slamková, MHA, MPH.

Mgr. Silvia Lengová, MPH

Pani Silvia Lengová pracuje v povolaní sestra 33 rokov. K „otázke zdravia“ pristupuje zodpovedne a zmysel svojej práce vidí v podpore zdravia a vo výchove k zdraviu a tomu sa venuje posledných 16 rokov na pracovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave. Pani Silvia počas svojej práce prechádzala rôznymi rolami, ale najviac sa našla v role poradkyne a  nositeľky zmien. V rámci  svojej edukačnej činnosti pomáha klientom rozhodnúť sa pre zmenu a uskutočniť ju.  Vhodným spôsobom poskytuje klientom dostatok informácií o možnostiach a spôsoboch ako predchádzať ochoreniam, ako  motivovať a priviesť ľudí k aktívnemu záujmu o svoje zdravie, posilniť zdravie a predchádzať chorobám. Je autorkou  exkluzívnych regionálnych programov:  Čo sa hýbe, to je živé,  Rožňavský veľtrh pre seniorov a spoluautorka regionálnych kampaní: HPV kampaň, Projekt Záleží mi na zdraví. Napriek pracovnému vyťaženiu  pani Silvia zodpovedne pristupuje aj  k vlastnému  zdraviu. Je aktívna športovkyňa a miluje turistiku, svojim prístupom je vzorným príkladom svojim klientom. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Rožňave.

Bc. František Naňo

Pán František Naňo pracuje 11 rokov ako sestra špecialistka na lôžkovom oddelení v odbore anestéziológie a intenzívnej starostlivosti o dospelých. V roku 2016 viedol Trnavské sestry a pôrodné asistentky v boji za spravodlivejšie odmeňovanie a dôstojnejšie pracovné podmienky. Dva roky bol prezidentom Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trnave. V súčasnosti je predsedom Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a reprezentuje SKSaPA v Európskej federácii sestier pracujúcich v starostlivosti o kriticky chorých, ktorej členom je aj Sekcia komry. Minulý rok organizoval pod záštitou SKSaPA v Bratislave aj jej pravidelné polročné stretnutie reprezentantov z 30 krajín Európy. Už niekoľko rokov sa snaží o rozvoj intenzívnej starostlivosti na Slovensku, a to predovšetkým prinášaním nových postupov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia do praxe. Prednáša na domácich a zahraničných konferenciách. Popri tom sa v práci venuje aj mentoringu študentov ošetrovateľstva. Za svoje úspechy a podporu v práci vďačí svojím kolegom, no predovšetkým svojej manželke. Návrh na ocenenie podal Výbor sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti.

Zdenka Vőrőšová

Pani Zdenka Vöröšová, pracuje ako staničná sestra dialyzačného strediska Univerzitnej nemocnice Martin. V nemocnici začala pracovať ako administratívny pracovník v roku 1980, ale práca sestry ju natoľko oslovila, že začala študovať ošetrovateľstvo. V tomto povolaní sa našla,   stalo sa jej  srdcovou  záležitosťou. Za celé roky  praxe získala neoceniteľné vedomosti a skúsenosti, ktoré v rámci  vzdelávacích aktivít odovzdáva kolegyniam  na regionálnej a celoslovenskej  úrovni. V združení  pacientov DIAMART  formou individuálnych konzultácií  a tvorbou odborných edukačných materiálov dokáže poradiť, usmerniť pacientov a ich blízkych. Svoj voľný čas venuje aj aktivitám v rámci  Základnej odborovej organizácie, prostredníctvom ktorých, zamestnávateľ podporuje  regeneráciu a oddych  súčasných a bývalých zamestnancov a kolegov. Pani Zdenka  Vöröšová  je  pilierom pri  vzdelávaní  a  profesijnom raste  dvoch generácii sestier. Plná elánu  poskytuje starostlivosť v procese liečby, uzdravovania a podpory  pacientom a ich blízkym. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Martin.

Mgr. Éva Lapos

Pani Éva Lapos je osoba, z ktorej vyžaruje energia, temperament, rešpekt, spoľahlivosť a hlavne maximálna nasadenosť pri výkone povolania pôrodnej asistentky. Rokmi získanú odbornosť a erudovanosť prelína do humánneho a empatického prístupu k pacientkam, rodičkám, budúcim mamičkám, ženám a to s dôrazom na aktívnu a empatickú komunikáciu s nimi. Jej povolanie je pre ňu náročnou, avšak nádhernou profesiou, ktorá skrýva neopísateľné emócie, spokojnosť a súcit pri zrodení nového života. Svoje kolegyne podporuje v profesionálnom raste a rovnako sa podieľa aj  na výchove novej generácie pôrodných asistentiek. Jej prianím je, aby  sa táto profesia do budúcna stala viac atraktívnejšia aj pre mladé študentky. Eva je človek, pri ktorom má pocit bezpečia a istoty nielen spokojná a šťastná mamička, ale aj celý jej tím kolegov sestier, pôrodných asistentiek a lekárov. Eva sa riadi mottom: „Ak sú ľudia okolo mňa šťastní a spokojní, tak som aj ja šťastná.“ Vo voľnom čase rada číta, cestuje, venuje sa priateľom. Najväčšou radosťou je pre ňu veľká rodina, dcéry a vnúčatá, ktoré jej prinášajú veľa radostných a šťastných chvíľ plné smiechu, pokoja a lásky. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Dunajskej Strede.

Danka Halčiaková – ocenenie in mimoriam

Pani Danka Halčiaková vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši v roku 1982. Počas svojej 41 ročnej praxe pracovala  v Českej republike v Mníšku pod Brdy v Domove dôchodcov   a v Brne ako geriatrická sestra. Po presťahovaní sa na Slovensko pracovala pre Spišskú katolícku charitu a v Liptovskom Mikuláši vo všeobecných ambulanciách pre dospelých. V septembri 2023 nás žiaľ náhle opustila pri výkone svojho povolania, na svojom pracovisku. Charakterizoval ju jej profesionálny a empatický prístup k pacientom.  Ako ambulantná sestra si svojim odborným prístupom a príjemným vystupovaním získala dôveru pacientov, ktorí ju nazývali „anjelom“.  Edukačnú činnosť zameriavala na prevenciu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Pracovala v Rade regionálnej komory v Liptovskom Mikuláši. Aktívne spolupracovala pri organizovaní vzdelávacích aktivít v regióne, zúčastňovala sa na celoslovenských konferenciách a na Snemoch  Komory. Návrh na ocenenie podala  Rada Regionálnej komory Ružomberok, ktorá si vysoko váži jej prácu, obetavosť, ako aj prácu pre členky komory a jej dlhoročné pôsobenie v orgánoch komory. Ocenenie za pani Halčiakovú prevezme jej dcéra Michaela Halčiaková.

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka manažérka“:

Sestry a pôrodné asistentky- manažérky sú dôležité pre fungujúce tímy v praxi. Sú zodpovedné nielen za bezproblémový chod svojich pracovísk, ale aj za ich materiálne a technické vybavenie, či personálne zabezpečenie. Denne riešia vzniknuté problémy na pracovisku, prispievajú k zlepšovaniu procesov ošetrovateľskej starostlivosti, monitorujú efektívnosť štandardných ošetrovateľských postupov a štandardov v pôrodnej asistencii . Vďaka ich odborným vedomostiam, praktickým skúsenostiam, spoľahlivosti a vysokému morálnemu a spoločenskému kreditu došlo k výraznému posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnej služieb. Mnohé z nich sú členkami rôznych pracovných skupín  a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier a pôrodných asistentiek pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami Národnej rady SR a ďalšími inštitúciami. Riadenie ľudí je vedou aj umením zároveň. Okrem manažérskych schopností musia disponovať aj veľkou dávkou líderstva o čom svedčí aj kompaktnosť jednotlivých pracovných tímov, ktoré manažujú. Sú výbornými poradkyňami, mentorkami pre svoje kolegyne, pre študentov, disponujú vlastnosťami, ako je profesijná etika, morálka a diplomacia . Obracajú sa na ne kolegyne, ktoré často potrebujú nielen pracovnú, ale aj osobnú pomoc. Byť dobrým manažérom  neznamená len byť dobrým odborníkom v ošetrovateľstve, či pôrodnej asistencii, byť dobrým manažérom znamená disponovať širokou škálou vodcovských schopností , komunikačných zručností a osobnostných vlastností, ako je zodpovednosť, predvídavosť, nekonfliktnosť, schopnosť objektívne hodnotiť situácie a ľudí, ktorých manažujú.

Mgr. Alena Antoníková

Pani Alena Antoníková pracuje v zdravotníctve 41 rokov, najprv pôsobila ako zmenová sestra, potom ako ambulantná a peritoneálna sestra  na dialyzačnom stredisku, neskôr ako staničná sestra. Ako vedúca sestra Nefrologického centra Fresenius Medical care pôsobí 19 rokov. V súčasnej dobe patrí k najaktívnejším sestrám v nefrologickej oblasti. Spolupodieľala sa na organizovaní viac ako 30 odborných konferencií na celoslovenskej úrovni so zahraničnou účasťou, v ktorých aj aktívne prednášala. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 30 prezentácií a publikácií v odborných časopisoch. Bola členkou autorského kolektívu MZ SR na vypracovanie „Ošetrovateľských štandardov v nefrológii. Spolupracuje so Spoločnosťou dialyzovaných transplantovaných pacientov pri organizovaní rekreačných a pobytových akcií, na ktorých sa sama zúčastňuje v rámci osobného voľna. Je prototypom sestry, ktorú by bolo vhodné „naklonovať“ pre jej výnimočnosť, ľudské a profesionálne kvality. Profesionálna odborná úroveň,  jej mimoriadne zmýšľanie a konanie v práci, manažérske schopnosti, jej pracovné nadšenie, nasadenie a elán ju robí excelentnou vedúcou sestrou- manažérkou, ktorá je vzorom pre ostatné kolegyne. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice II.

Mgr. Katarína Filípková

Pani Katarína Filípková  je sestra srdcom aj dušou naplno odovzdaná svojmu poslaniu. Pôsobí ako vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva a ako námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica. Je to človek, ktorý so zanietením pre svoje povolanie, s obrovským záujmom, ľudskosťou a empatiou pristupuje rovnako ku každému pacientovi. Neselektuje, neodsudzuje a s nesmiernou trpezlivosťou pristupuje ku všetkým kolegom/kolegyniam. Ako mentorka motivuje mladých ľudí, študentov Vysokej školy Sv. Alžbety a študentov Strednej zdravotníckej školy v Skalici, s ktorými sa stretáva priamo v praxi alebo na rôznych odborných podujatiach, pričom s edukáciou detí začína už u detí v predškolskom veku. Počas covidového obdobia bola na čele reprofilizovaného oddelenia a aktívne sa zúčastňovala celoplošného testovania. Aj napriek pracovnej vyťaženosti vie svojím úprimným úsmevom vyriešiť mnoho krízových situácií, ktoré dennodenná prax sestry a sestry manažérky so sebou prináša. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Skalici.

Mgr. Daniela Futejová

Pani Daniela Futejová začínala ako detská sestra, dnes pracuje ako vedúca sestra na ortopedickom  oddelení trinásty rok. Svoju prácu miluje a nachádza v nej zmysel. Jej srdcovkou je organizovanie edukačného dňa s názvom „Pacientské dní“ a to pre budúcich pacientov, ktorí sa majú podrobiť operačnému zákroku výmeny kĺbu. Vo svojej práci uplatňuje nové metódy a techniky v ošetrovateľstve, otvára nové obzory na pracovisku a príkladne vedie a motivuje spolupracovníkov. O svoje poznatky sa rada delí odbornou prezentačnou činnosťou. Poznáme ju ako ochotného a skromného človeka. Ako  sama tvrdí:  „ošetrovateľstvo je kariéra, v ktorej sú nie všetky ciele dosiahnuteľné, nie všetky úspechy merateľné, a nie všetky výsledky predvídateľné, ale každý malý krok smerom k týmto úspechom prináša novú nádej a uzdravenie.  Cieľom je vytvoriť  čo najlepšie  pracovné podmienky pre sestry,   aby mohli nerušene pracovať  a výsledkom našej snahy bude spokojný pacient.“ Návrh na ocenenie podala Nemocnica Topoľčany, a.s.

PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.

Pani Lenka Gajdošová začala svoju pracovná púť v krompašskej nemocnici už pred 25 rokmi, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, najprv ako sestra pri lôžku, anestéziologická sestra a následne sa stala vedúcou sestrou tohto oddelenia.  Svoje skúsenosti v odbore intenzívnej starostlivosti si neskôr rozširovala v Detskom kardiocentre v Bratislave  a tiež ako vedúca sestra  na OAIM v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby v Bratislave. Posledné 4 roky je námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v Nemocnici AGEL Krompachy. Lenka je húževnatá, pracovitá a dôsledná. K vysoko-profesionálnemu prístupu vedie celý tím vedúcich sestier i ostatný ošetrovateľský personál. Je nielen vynikajúcou manažérkou, ale taktiež priateľkou a kolegyňou. Vďaka jej nasadeniu sa zefektívnilo množstvo zásadných postupov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Komplexným manažmentom prispela k zriadeniu nového oddelenia dlhodobo chorých. Zúčastňuje sa celoslovenských i zahraničných seminárov, konferencií či diskusných stretnutí. Publikovala odborné príspevky v periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou. V súčasnosti je aktívnou členkou Výboru sekcie sestier v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Návrh na ocenenie podala členka Prezídia Komory Zuzana Haladová

Mgr. Katarína Kovárová, MBA

Katarína Kovárová pracuje v súčasnosti ako námestníčka pre ošetrovateľstvo v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. O tom aký je to skvelý človek svedčí aj to, že ju nik inak v práci neosloví ako Katka. Celý svoj profesionálny život 29 rokov zasvätila reumatickým pacientom a rozvíjaniu reumatologického ošetrovateľstva, najskôr ako sestra na lôžkovom oddelení, neskôr ako sestra koordinátorka liekových štúdií a manažérka biologickej liečby. Aj keď už nepracuje pri lôžku pacienta, ale v manažérskej pozícii, pacienti si ju stále pamätajú a radi ju vyhľadajú, pozhovárajú sa s ňou a zdieľajú svoje starosti aj radosti. Svojou pracovitosťou a charakterom je vzorom pre svoje sestry. Jej manažérske kvality posúvajú profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť v reumatológii stále na vyššiu úroveň. Celú jej osobnosť charakterizuje empatický prístup k ľuďom, či už k pacientom alebo svojim sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom, rozvážne hľadá primerané a správne riešenia problémov. Dlhé roky nezištne pracovala aj v občianskom združení Liga proti reumatizmu. V súkromí jej robí radosť manžel a dvaja synovia. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Piešťany.

Mgr. Silvia Lažová, MPH

Pani Silvia Lažová pôsobí v manažérskej pozícií v Nemocnici AGEL Košice-Šaca  19 rokov. Vo významnej miere sa zaslúžila o rozvoj a skvalitnenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti ako staničná sestra na Ortopedickom oddelení, následne ako vedúca sestra Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny a aktuálne ako vedúca sestra Kliniky liečebnej rehabilitácie. Počas pandémie ochorenia Covid-19 zriadila a viedla sestry na Covidovom oddelení, kde sa prejavila jej obrovská profesionalita, odbornosť, húževnatosť a oddanosť ošetrovateľskému povolaniu. V súčasnosti zastáva tiež funkciu prezidentky Regionálne komory Košice III, aktívne organizuje celoústavné semináre, vyučuje klinickú prax. Kvalitné a bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti považuje za nevyhnutné, je členkou tímu Interných auditorov a realizuje audity kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Atribúty akými sú ochota pomôcť, ústretovosť, zručnosť, vnímavosť, pohotovosť, dôslednosť, komunikatívnosť, nekonfliktné správanie ju zaraďujú medzi výnimočné sestry manažérky na Slovensku. Návrh na ocenenie podalo vedenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s.

Mgr. Beáta Palšová

Pani Beáta Palšová pracuje v  Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove už 31 rokov. Začínala ako sestra pracujúca na internom oddelení a tiež pracovala na jednotke intenzívnej starostlivosti interného oddelenia. Štyri roky pracovala na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a svojimi odbornými vedomosťami a zručnosťami sa vypracovala na pozíciu staničnej sestry geriatrického oddelenia a od roku 2005 pracuje ako vedúca sestra na oddelení dlhodobo chorých. Kolektív spolupracujúcich sestier ju charakterizuje ako trpezlivú, spoľahlivú a obetavú sestru. Je vždy ochotná pomôcť nielen pacientom, ale i svojim kolegom. Svojím profesionálnym prístupom k práci bola a stále je  veľkou oporou svojho tímu v starostlivosti o pacienta. Aktívne rieši ošetrovateľské, prevádzkové a personálnych problémy oddelenia Dlhoročné praktické a teoretické vedomosti odovzdáva aj študentom bakalárskeho a magisterského štúdia. Od roku 2005 je aktívnou členkou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Bardejove a už 18 rokov zastáva pozíciu prezidentky regionálne komory v Bardejove. Pravidelne sa podieľa na organizovaní odborných podujatí na okresnej, krajskej a tiež na celoslovenskej úrovni, kde aj aktívne prispieva svojimi odbornými skúsenosťami a organizačnými schopnosťami. Návrh na ocenenie podala predsedníčka Kontrolného výboru komory Iveta Michalcová.

Mgr. Antónia Peregrimová

Pani Antónia Peregrimová počas svojej tridsaťjedenročnej odbornej praxe pracovala ako sestra na neurochirurgickom oddelení v Brne, na Slovensku na internom oddelení  a na oddelení preventívnej medicíny v Nemocnici sv. Jakuba v Bardejove. Od roku 2014 je  vedúcou sestrou Arcidiecéznej charity Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti oddane a nezištne venuje starostlivosti o nevyliečiteľne chorých ľudí. V pokore pred ľudským utrpením je vzorom pre svoje kolegyne. Svojím láskavým pohľadom a milým slovom je liekom nielen pre pacientov Hospicu ale aj pre ich blízkych. Je to sestra s veľkým srdcom a všade, kde príde rozdáva pokoj. Jej úsmev pomáha zabúdať na bolesť i utrpenie. Popri tak náročnej práci úspešne ukončila magisterské štúdium v odbore sociálna práca a taktiež úspešne ukončila magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo a špecializačné štúdium Ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Bohatá je aj jej organizačná a aktívna účasť na miestnych a tiež na celoslovenských a medzinárodných odborných podujatiach, ktoré organizuje Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Návrh na ocenenie podala koordinátorka regionálneho centra SK SaPA v PSK Iveta Michalcová.

Mgr. Iveta Rýzková

Pani Iveta Rýzková pracuje vo Fakultnej nemocnici v Trnave 38 rokov. Je vyštudovaná detská sestra.  17 rokov pracuje na pozícii vedúcej sestry novorodeneckého oddelenia. Dobré meno oddelenia je výsledkom namáhavej a obetavej práce, ktorú vždy dokáže skĺbiť s efektívnou komunikáciou a pozitívnou motiváciou sestier, lekárov, mamičiek. Za jej pôsobenia novorodenecké oddelenie napreduje, je štatutárom neziskovej organizácie, ktorú založila, aktívne sa podieľala na príprave štandardov hniezd záchrany, postupov pri získaní titulu BFHI- Baby Friendly Hospital (Nemocnica priateľská k deťom"), o ktorý sa nemocnica usiluje. Zaviedla hygienické štandardy a bariérovú starostlivosť o novorodencov.  Jej veselosť a úsmev sa priamo odrážajú na pracovnej atmosfére. Pani Iveta je výnimočný človek, manažér, ktorého racionalita a efektivita je pri riešení akýchkoľvek problémov obdivuhodná.Za svojou prácou vždy vidí jasný cieľ-zdravie najmenších, krehkých a krásnych novorodencov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Piešťany.

PhDr. Katarína Svobodová, MPH

Pani Katarína Svobodová vykonáva povolanie sestry 26 rokov, posledných 11 rokov v manažérskych pozíciách. Pod jej vedením došlo k významnému posunu v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj v oblasti riadenia a vzdelávania v Bojnickej nemocnici. Stála pri zrode nových oddelení Jednodňovej ambulantnej starostlivosti, Urgentného príjmu I. typu, Verejnej lekárne, Centrálnych operačných sál. Svoju prácu vykonáva zodpovedne, aktívne  spolupracuje pri zavádzaní progresívnych metód do praxe. Úzko spolupracuje s Regionálnou komorou v Prievidzi pri organizovaní seminárov na okresnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Pôsobí aj na Vysokej škole sv. Alžbety, ako lektor a školiteľ. Jej profesionálna a ľudská etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť jej charakteru, ktorý  uplatňuje predovšetkým pri riešení krízových situácií. Prechádzky v prírode s rodinou, šport,  práca v záhradke, pečenie a dobrá kniha jej pomáhajú načerpať energiu potrebnú pre výkon svojho povolania, ktoré robí so srdcom plným lásky a úsmevom sebe vlastným. Návrh na ocenenie podáva Rada Regionálnej komory Prievidza.

Mgr. Karol Szendrei

Pán  Karol Szendrei je vedúcou sestrou na oddelení dlhodobo chorých v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce. Významne prispieva k vysokej odbornosti a úrovni ošetrovateľskej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov. Pracoval tiež ako sestra špecialistka na chirurgickom oddelení v nemocnici v Zlatých Moravciach. Má neuveriteľnú húževnatosť, silu, energiu, temperament, precíznosť a vytrvalosť. Nepozná slovo ,,nie“ alebo ,,nedá sa“, na každý problém nájde pohotovo riešenie. Je skúseným odborníkom, ktorý sa aktívne venuje nielen práci sestry na oddelení dlhodobo chorých , ale aj aktívne prednáša a zastupuje svoje pracovisko na rôznych podujatiach a konferenciách. Ako dobrý manažér je dobrým  poslucháčom,  má výborný organizačný talent a zmysel pre poriadok.. Neustále  svoje vzdelanie dopĺňa, aktuálne ukončil program sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo, aby erudovane viedol študentov ošetrovateľstva v praxi. V súkromnom živote je oporou svojim rodičom  a súrodencom, miluje svoje neterky. Vo svojom voľnom čase rád relaxuje na horách a v exotických krajinách , kde veľmi rád ochutnáva gurmánske jedlá i nápoje v spoločnosti  so svojimi priateľmi. Návrh na ocenenie podala Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.

PhDr. Anna Demeterová

Pani Anna Demeterová sa venuje profesii pôrodnej asistentky viac ako 39 rokov. Najprv pracovala na oddelení rizikovej gravidity a neskôr na pôrodnej sále gynekologicko -pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde od roku 2015 pôsobí už v pozícii vedúcej sestry. Je profesionálnou pôrodnou asistentkou, manažérkou s veľkým srdcom, ochotná za každej situácie pomôcť pacientkam, príbuzným, sprevádzajúcim osobám,  kolegyniam.  Trpezlivosť, skromnosť, pedantnosť,  empatia, ochota vždy počúvať a pomáhať sú jej hlavné charakterové vlastnosti. Má rada svoju prácu, vie počúvať čo hovoria  pacientky aj kolegyne. Dokáže  ich vždy povzbudiť a podržať. Ako externý učiteľ sa venuje vzdelávaniu študentiek zdravotníckych škôl 17ty rok. V rokoch 2014 - 2018  zastávala funkciu viceprezidentky pre pôrodné asistentky v rade Regionálnej komory KE I. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice I.

PhDr. Zuzana Nepelová

Pani Zuzana Nepelová nastúpila ako čerstvá maturantka pred 30 rokmi na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku do Martinskej fakultnej nemocnice. Keďže disponuje prirodzenými organizačnými schopnosťami  a súčasne  veľkou dávkou empatie podarilo sa jej už v mladom veku angažovať v pozícii staničnej sestry  a posledných 16 rokov pôsobí na klinike ako vedúca  pôrodná asistentka. Počas svojho pôsobenia sa neustále snaží  pozdvihnúť status pôrodnej asistencie a docieliť autonómne postavenie pôrodných asistentiek v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti ženám a ich deťom.  Spustila projekt predpôrodnej prípravy pre tehotné ženy a ich partnerov.  Aktívne sa podieľa na organizovaní vzdelávacích aktivít a rôznych workshopov pre pôrodné asistentky. Ako koordinátorka mentoriek tiež zodpovedá za praktickú výučbu študentiek pôrodnej asistencie. Pani Zuzana zároveň pôsobí ako členka rady a viceprezidentka pre pôrodné asistentky Regionálnej komory v Martine. Vo svojom voľnom čase sa venuje súťažne tanečnému športu a v jej šľapajach pokračuje aj jej dcéra, s ktorou sa spoločne zúčastňujú medzinárodných súťaží ako protiváhy k náročným pracovným povinnostiam. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Martin.

 

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka pedagóg“:

Každá z ocenených v tejto kategórii začínala svoju kariéru ako sestra a pôrodná asistentka.  Po niekoľkoročnej praxi a práci s pacientami postupne nadobudli presvedčenie, že ich budúcnosť patrí vzdelávaniu nových kolegýň a pripravovať ich do praxe. Neustále pracujú na projektoch, ktoré napomáhajú skvalitňovaniu výučby, výskumných projektoch, aktívne sa zúčastňujú na národných a medzinárodných vedeckých konferenciách, kongresoch a seminároch, na ktorých prezentujú nielen úroveň vzdelávania študentov a ošetrovateľstva ako vedy v Slovenskej republike, ale aj výsledky svojich výskumov. Nereprezentujú len seba, ale aj jednotlivé vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú v zahraničí vysoko hodnotené. Publikujú v rôznych národných aj medzinárodných časopisoch a zostavujú učebnice pre sestry a pôrodné asistentky. Mnohé z nich sa podieľali na vzniku fakúlt a ústavov vzdelávajúcich sestry a pôrodné asistentky na jednotlivých univerzitách. Zúčastňujú sa na tvorbe učebných osnov pre jednotlivé študijné odbory. Popri tejto práci pomáhajú aj stavovskej organizácii , kde sa snažia prepájať teóriu s praxou. Týmito aj inými aktivitami výraznou mierou prispeli a prispievajú k posilňovaniu a rozvoju odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v Slovenskej republike.

prof. PhDr. Ľubica Libová, PhD.

Pani profesorka Ľubica Libová pracovala 25 rokov ako sestra v ortopedickej a očnej ambulancii v Nitre. Ako pedagogička vzdelávajúca budúce sestry pôsobí 18 ty rok, najskôr na Strednej zdravotníckej škole v Nitre, neskôr na pozícií odborného asistenta na  Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch a od roku 2018 na pozícii docenta. Minulý rok bola vymenovaná za profesora ošetrovateľstva a zároveň bola menovaná do funkcie dekanky danej fakulty. V rámci pedagogickej činnosti v odbore ošetrovateľstvo sú jej profilovými oblasťami Gynekologické ošetrovateľstvo a Manažment v ošetrovateľstve. Aktívne spolupracuje pri organizovaní odborných kongresov a sympózií v odbore ošetrovateľstva.  Svoje odborné vedomosti si prehlbuje pravidelnou aktívnou účasťou na domácich a zahraničných vedeckých  konferenciách. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 120 vedeckých  a odborných publikácií.  Svojou dlhoročnou pedagogickou praxou, bohatou publikačnou činnosťou, zanietením, entuziazmom, výrazne prispieva k rozvoju odboru ošetrovateľstva a vzdelávaniu študentov ošetrovateľstva. Návrh na ocenenie podal kolektív Katedry ošetrovateľstva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

Pani docentka Silvia Puteková pôsobí na katedre Ošetrovateľstva desiaty rok, v súčasnosti ako docentka, prodekanka pre študijné záležitosti, rigorózne konania a je  prvou prodekankou na Fakulte zdravotníctva a Sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje internému ošetrovateľstvu, prevencii v ošetrovateľstve, geriatrickému ošetrovateľstvu, ošetrovateľským postupom a teleošetrovateľstvu. Je zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt určených pre študentov odboru ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné odbory.  Aktívne participuje na viacerých výskumných i vzdelávacích projektoch ako hlavná riešiteľka i spoluriešiteľka. Je posudzovateľom vedeckých projektov ako aj recenzent rôznych vedeckých i odborných publikácií. Je zakladateľkou prvého Telemedicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie nelekárskych odborov na Slovensku. Aktívne sa podieľa na projekte telemedicíny pre pacientov s chronickým zlyhaním srdca. Východiskom pre jej pracovné zameranie je 27 ročná klinická prax. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Piešťany.

PhDr. Andrea Ševčovičová, PhD., MPH

Vojnová veteránka, doktorka Andrea Ševčovičová pôsobí na Výcvikovej jednotke vojenských misií v Martine v pozícii staršej zdravotníčky. Od roku 2013 sa realizuje v pedagogickej činnosti na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  Pred dvoma rokmi sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku pod jej vedením zahájila výučba predmetu Úvod do vojenského zdravotníctva. Odborne sa venuje teórii a histórii ošetrovateľstva, prvej pomoci a komunitnému ošetrovateľstvu. V rámci výskumnej činnosti mapuje zdravotnú starostlivosť poskytovanú väzňom v koncentračných táboroch, z čoho vzišla aj výstava fotografií prezentovaná na Slovensku a v Čechách. Realizuje sa ako rozhodkyňa na záchranárskych súťažiach. Prezentuje sa rozsiahlou publikačnou činnosťou s dôrazom na históriu a komunitné ošetrovateľstvo v málo prezentovaných témach. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia a časopisu Sestra, kde spracováva  predovšetkým historické témy, rozhovory a zaujímavé reportáže. Aj svojich študentov motivuje k publikačnej činnosti a aktívnej účasti formou prednášok a posterových prezentácií na odborných a vedeckých podujatiach doma a v zahraničí. Rozvíjať potenciál študenta napriek jeho prvotným pochybnostiam, umožniť mu spoznať svoje kvality a vyzrieť v osobnosť prahnúcu po ďalších podnetoch k vlastnému odbornému rastu, považuje za jeden z najväčších úspechov pedagóga. Držiteľka Zlatej Jánskeho plakety sa spolu so študentami a kolegami z akademického prostredia angažuje v charitatívnej činnosti organizovaním zbierok na pomoc pre ľudí v núdzi. Naposledy rozvíjala tieto aktivity pri práci dobrovoľníčky v Nemocnici Tikit vo West Pokot v Keni. V čase kovidovej pandémie pre študentov iniciatívne zabezpečila bezplatnú psychologickú pomoc. Magistri ošetrovateľstva jej za obetavý prístup a podporu počas štúdia darovali hviezdu na oblohe, ktorá nesie jej meno. Návrh na ocenenie podala Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA a bývalí absolventi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Rožňave.

 

Mimoriadne ocenenie Biele srdce

Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Pri rozhodovaní o udelení mimoriadneho ocenenia sa prihliada predovšetkým na mimoriadnu odbornosť, výrazný úspech a prezentáciu výsledkov práce či dosiahnutie výrazných medzinárodných úspechov, o ktorých by mala byť odborná i laická verejnosť oboznámená.

Tento rok sa Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek rozhodla udeliť mimoriadne ocenenie Biele srdce doc. PhDr. Ľubici Derňarovej, PhD., MPH, univ. prof.

Ak sa niekde uvádza, aká by mala sestra byť, spokojne môžeme povedať, že práve ako pani profesorka – múdra, láskavá, empatická, so srdcom na dlani, chápavá, usmievavá a čo je najdôležitejšie, ústretová a trpezlivá voči študentom ošetrovateľstva, budúcim sestrám. Stála pri zrode FZO PU v Prešove ako jedna so zakladajúcich osobností a pomáhala fakulte sa etablovať vo vysokoškolskom priestore a svojou prácou budovala dobré meno fakulty. Vychovala stovky a stovky sestier v pregraduálnom a postgraduálnom procese vzdelávania.  V odborných kruhoch je rešpektovanou osobnosťou, jej názor je uznávaný odborníkmi aj mimo odboru ošetrovateľstva. Pracovala pre Akreditačnú komisiu MŠVVaŠ SR , pre Akreditačnú komisiu MZ SR, viaceré redakčné rady na Slovensku a zahraničí, vedecké rady fakúlt, ktoré uskutočňujú vzdelávanie v zdravotníckych vedách vrátane ošetrovateľstva. Ako vynikajúci pedagóg vychovala niekoľko osobností reprezentujúcich ošetrovateľstvo na regionálnej a národnej úrovni. Má rozsiahlu publikačnú a vedecko – výskumnú projektovú činnosť. Popri svojich pracovných povinnostiach však vždy ostala človekom s otvorenou mysľou a nadhľadom, kriticky mysliaca, s invenčnými myšlienkami, vždy ochotná pomôcť, zasadzujúca sa o zachovanie ľudskej dôstojnosti a života.  Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Udeľovaním prestížnych ocenení Biele srdce chce komora oceniť svojich členov, ale zároveň ukázať verejnosti skutočnú prácu sestier a ich roly v zdravotníckom systéme. Sestry sa denne pri svojej práci  stretávajú s nádejou a  odvahou, zažívajú radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť. Sestry a pôrodné asistentky počujú  prvý plač novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších chvíľach v živote  a v niektorých jeho najtragickejších situáciách. Sestry slúžia ľudstvu a svojou činnosťou chránia zdravie a blaho jednotlivcov, komunít a národov.

Ďakujeme všetkým partnerom za pomoc a spoluprácu