Posudzovanie nákaz a bezpečnosť pacientov v kontexte ošetrovateľstva

Pridané dňa: 25.07.2022

Autori: ©Kolektív autorov
Editori: PhDr. Andrea Ševčovičová, MPH., PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH.

Posudzovanie nákaz a bezpečnosť pacientov v kontexte ošetrovateľstva

Pridané dňa: 25.07.2022

Autori: ©Kolektív autorov
Editori: PhDr. Andrea Ševčovičová, MPH., PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH.
Recenzenti:

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
PhDr. Kateřina Horáčková, PhD.
dr n ekonom. mgr mgr Bogusława Serzysko

Publikácia je súčasťou
KEGA project no. 015KU 4/2019 "Use of barrier techniques in the prevention and control of infections in nursing care“
Príspevky neprešli jazykovou úpravou. Autori sú plne zodpovední za ich obsah a formu.
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2021
Počet strán: 241
Náklad: 200 výtlačkov
Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Tlač: Návrh obálky: ADIN, s.r.o, Prešov

ISBN 978-80-561-0846-8

 

Celý zborník na stiahnutie tu: Posudzovanie nakaz_finalverz..pdf

 

OBSAH

VPLYV KORONAVÍRUSOVEJ INFEKCIE NA POSKYTOVANIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V DENTÁLNEJ PRAXI

Andraščíková Ľudmila, Ševčovičová Andrea, Ferko Michal

BARIÉROVÉ TECHNIKY V OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Babečka Jozef, Gulášová Ivica

STAROSTLIVOSŤ O COVID-19 POZITÍVNEHO PACIENTA NA ODDELENÍ ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

Balogová Eva, Rybárová Daniela

PROCEDURY ZWIĄZANE ZE SZCZEPIENIAMI DZIECI NA PODSTAWIE AKTUALNYCH ZALECEŃ WHO W KONTEKŚCIE EDUKACJI PIELĘGNIARSKIEJ

Bednarek Anna, Basarewska Hanna

COVID-19 A BEZPEČNOSŤ PACIENTA

Dimunová Lucia, Červený Martin, Štefková Gabriela, Hadašová Lívia, Fertáľová Terézia, Zamboriová Mária

BEZPEČNOSŤ NA PSYCHIATRICKÝCH PRACOVISKÁCH - POHĽAD NA NOVÝ MODEL SAFEWARDS

Dubovcová Martina

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ SARS-COV-2 NA HEMATOONKOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Hašová Kateřina, Polanská Andrea

POSTOJ SESTIER K UPLATŇOVANIU PRINCÍPOV HYGIENY RÚK V KLINICKEJ PRAXI

Hrindová Tatiana, Štuňová Monika

VENTILÁTOROVÁ PNEUMÓNIA AKO NAJVÝZNAMNEJŠIA NOZOKOMIÁLNA NÁKAZA NA INTENZÍVNYCH ODDELENIACH

Hudáková Tatiana

VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA OŠETROVATEĽSTVO

Ivanková Viera, Belovičová Mária

HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA RODIČOV V OTÁZKE OČKOVANIA DETÍ V ČASE PANDÉMIE

Kilíková Mária, Baffiová Anita

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST V PREVENCII ŠÍRENIA RESPIRAČNÝCH INFEKCIÍ

Kober Lukáš, Siska Vladimír, Solovič Ivan

NEMOCNIČNÉ NÁKAZY - STÁLE AKTUÁLNY MEDICÍNSKY A OŠETROVATEĽSKÝ PROBLÉM

Kopáčiková Mária

SPECIFIKA PRÁCE SESTRY NA STANDARDNÍ COVIDOVÉ JEDNOTCE – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U COVID+ PACIENTŮ OD TĚHOTNÝCH AŽ PO PALIATIVNÍ PÉČI

Kratochvílová Inka, Hellerová Věra

COVID 19 - VPLYV PANDÉMIE NA PRIJÍMATEĽA A POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Kvasnicová Diana, Peterková Justhová Nadežda, Gulášová Ivica

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY OČKOVANIA PROTI COVID-19

Lehotská Mária, Zrubáková Katarína

HYGIENA RÚK ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Moraučíková Eva

PREVENCIA NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ Z POHĽADU OŠETROVATEĽSTVA

Popovičová Mária

NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY V INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

Rybárová Daniela

ÚLOHY ZDRAVOTNÍKOV POČAS PILOTNÉHO TESTOVANIA NA OCHORENIE COVID-19

Ševčovičová Andrea

ONLINE VZDELÁVANIE V ODBORE OŠETROVATEĽSTVO POČAS PANDÉMIE COVID-19

Štefková Gabriela, Dimunová Lucia

VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA LIEČEBNÚ VÝŽIVU

Trnková Ľubica, Parnicová Jana, Raušová Jana

PROCEDURY BARIEROWE A BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA W SZPITALU COVID (+) NA PRZYKŁADZIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU/ POLSKA

Węgrzynowska Ewa Jolanta, Głowacka Mariola