Zdravotné poistenie

Pridané dňa: 17.09.2013

Začiatkom septembra vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r.o. vydáva publikáciu Zdravotné poistenie, ktorej autorom je Eduard Kováč.
Publikácia si dala za cieľ odstrániť paradox. Tým paradoxom je, že zatiaľ čo zdravotné poistenie „pracuje“ s viac ako triapol miliardami Euro ročne, ktoré zaplatíme na poistnom,  o zdravotnom poistení sa vie veľmi málo.
Publikácia je určená predovšetkým na pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie.
Publikáciu by mal mať „po ruke“ každý, kto akýmkoľvek spôsobom participuje na komplexe vzťahov pacient – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – zdravotná poisťovňa.
Publikácia má 13 kapitol a 96 strán, 17 tabuliek, 9 schém a 5 grafov.

Obsahom publikácie sú:

1. kapitola POISTENIE

Poistenie vo všeobecnosti
Druhy poistenia
špecifiká zdravotného poistenia

2. kapitola SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Základná štruktúra systému
Faktory ovplyvňujúce makroprostredie sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
Modely organizácie a financovania zabezpečovania zdravia

3. kapitola PREHĽAD HISTÓRIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Starovek
Stredovek
19. storočie
20. storočie
Začiatok 21. storočia
Prehľad histórie sociálneho a zdravotného poistenia na území Čiech, Moravy a Slovenska
Novodobé zdravotné poistenie v Slovenskej republike

4. kapitola ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Formy a princípy zdravotného poistenia
Súvislosti v zdravotnom poistení (vzťahy poistenci – poisťovne – poskytovatelia)

5. kapitola FINANCOVANIE  ZDRAVOTNÍCTVA

Schéma financovania zdravotníctva na Slovensku
Tvorba zdrojov
Zdroje zdravotníctva na Slovensku v absolútnych hodnotách
Výdavky zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť

6. kapitola VÝKON  ZDRAVOTNÉHO  POISTENIA

Legislatívny rámec
Prehľadná charakteristika legislatívnych noriem súvisiacich s výkonom zdravotného poistenia
Priamy výkon zdravotného poistenia
Kľúčové aktivity zdravotnej poisťovne – riadenie príjmov a riadenie výdavkov
Kontroverzné oblasti pri výkone zdravotného poistenia

7. kapitola SYSTÉM  KOMPENZÁCIE  RIZIKA

Riziková štruktúra poistencov
Kompenzácia rizika
Kritériá pre kompenzáciu rizika
Vývoj prerozdeľovacieho mechanizmu na Slovensku
Existujúce legislatívne podmienky prerozdeľovania

8. kapitola PLATOBNÉ  METÓDY

Všeobecná charakteristika
Základná charakteristika jednotlivých platobných metód
(platba za výkon, platba za prípad, platba „ za hlavu“, platba za ošetrovací deň, platba rozpočtom, účelovo viazaný rozpočet , case – mix systémy,
platba za skupiny diagnóz – DRG)
Trendy v platobných metódach

9. kapitola ZÁKLADY  CENOTVORBY

Základné pojmy
Cenotvorba – teoretické základy
Cenotvorba – prax vo vzťahu poskytovateľ - poisťovňa
Prostredie pre korektnú cenotvorbu

10. kapitola NÁKUP ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Všeobecná charakteristika a teoretické základy
Zmluva medzi poisťovňou a poskytovateľom
Zásady zmluvnej filozofie
Zmluvný proces
Nákup zdravotnej starostlivosti a uzatváranie zmlúv na Slovensku
Všeobecná charakteristika prostredia
Legislatívne prostredie
Indikátory kvality
Ďalšie možnosti pre selektívne uzatváranie zmlúv a súťaž poskytovateľov
Senzitívne oblasti uzatvárania zmlúv
Kritériá personálneho a materiálno-technického vybavenia a indikátory kvality
Rozsah zdravotnej starostlivosti
Výška úhrady (cena) za zdravotnú starostlivosť

11. kapitola ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE  POISTENIE  V  EURÓPSKEJ  ÚNII,

KRAJINÁCH EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU A ŠVAJČIARSKA
Inštitúcie Európskej únie a ich kľúčové kompetencie
Základný právny rámec pre rozhodnutia európskych inštitúcií
Uplatňovanie zdravotnej a sociálnej politiky v Európskej únii
Princípy koordinácie vecných dávok podľa nariadení  Rady EHS č. 1408/71 a 574/72
E – formuláre
Všeobecný administratívny postup zdravotných poisťovní týkajúci sa poistenca
Právny rámec úhrad
Styčný orgán
Vyhodnotenie doterajších skúseností
Problémové oblasti koordinácie
Systém zdravotného poistenia (odvodový model)
Systém národnej zdravotnej služby (daňový model)

12. kapitola SÚŤAŽ  ZDRAVOTNÝCH  POISŤOVNÍ  A POROVNÁVANIE  ICH VÝKONU A ČINNOSTÍ

Charakteristika prostredia
Hodnotiace kritériá a ukazovatele, ktoré je možné využiť pre porovnávanie zdravotných poisťovní
štruktúra hodnotenia

13. kapitola REFORMA  ZDRAVOTNÉHO  POISTENIA

Trendy vo svete a v Európe
Strategické princípy pre tvorbu systémov zdravotného poistenia
Diskutované oblasti strategických princípov na Slovensku
Pokračovanie reformy zdravotného poistenia na Slovensku
Nepovinné zdravotné poistenie


Distribúcia a predaj publikácie „Zdravotné poistenie” bude v kompetencii vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA (www.herba.sk); herba@slovanet.skherbapress@stonline.sk

Cena publikácie “Zdravotné poistenie”: 5,50 € pre študentov a pri objednávke 50 ks a viac, 8,00 € individuálny záujemca.