Ošetrovateľské dni v Hradci Králové a diskusia o komore u našich západných susedov
Ošetrovateľské dni v Hradci Králové a diskusia o komore u našich západných susedov

O existenciu samosprávnej stavovskej organizácie v podobe komory prejavili záujem aj účastníci "ošetrovateľských dní" v Hradci Králové

 

Účastníci konferencie v HK

V dňoch 14.-15.09.2023 sa zúčastnila prezidentka SKSaPA  Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a. spolu s členkami Rady SKSaPA PhDr. Ľuboslavou Kundracikovou PhD., MPH, dipl. s., Mgr. Renátou Popundovou a Mgr. Zuzanou  Haladovou, dipl. s. na odbornej konferencii s názvom XXIX. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY v Hradci Králové na pozvanie Českej asociácie sestier.

Konferenciu organizovala ČAS - región Hradec Králové v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Hradec Králové, Ústavom nelekárskych štúdií LF UK Hradec Králové, Nadáciou pro rozvoj v oblasti umelej výživy, metabolizmu a gerontológie  a to pod záštitou prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR - ministra zdravotníctva České republiky a Mgr. et Mgr. Pavlíny Springerové, Ph.D. - primátorky mesta Hradec Králové.

Prezidentka komory Iveta Lazorová vo svojom príhovore pozdravila účastníkov konferencie v mene Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a poďakovala sa za pozvanie a následne vo svojej prezentácia informovala prítomných o fungovaní a činnosti stavovskej organizácie. Záujem českých kolegýň založiť obdobnú stavovskú organizáciu sestier aj v Českej republike je vysoký, čo ja prejavilo v množstve otázok a diskusiách na túto tému počas odborného programu a v kuloároch.

Odborný dvojdňový program bol veľmi bohatý. Dozvedeli sme sa o činnosti ČAS, NCO NZO ako aj históriu vzniku štúdia  ošetrovateľstva na LF Hradec Králové. Pri zrode pred tridsiatimi rokmi stála aj Jaroslava Pečenková, ktorá prišla pozdraviť kolegyne, kolegov a bývalých študentov. Prednášky boli venované aj adaptačnému procesu pri nástupe do zamestnania, bezpečnosti personálu, stresovým faktorom a nežiaducim účinku pri práci anestéziologických sestier, ktoré prezentovali kolegyne z univerzity vo Wroclave. Podnetné boli aj kazuistiky v oblasti chronických rán, poruchách spánku, očkovania ako aj neuroleptického syndrómu. Súčasťou konferencie bola aj prehliadka fakultnej nemocnice.

 

Srdečne ďakujeme námestníčke ošetrovateľstva FN Hradec Králové Mgr. Dane Vaňkovej a predsedníčke ČAS – región Hradec Králové Bc. Ivane Rodaňovej ako organizátorkám za pozvanie.