Vyhlásenie účastníkov X. Celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Účastníci X. Celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve 13. – 14. 10.2023 v Ružomberku vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva SR

 • Aktívne využívalo náplň Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií pri riešení problematiky dotýkajúcej sa odboru Ošetrovateľstvo a povolania sestra.
 • Podporilo vytvorenie minimálnych špecializačných študijných programov, ktoré reflektujú na potreby praxe celonárodne a nie na potreby úzkych skupín, jednotlivcov. Prax ukázala, že je potrebná flexibilná sestra so širokým uplatnením aj ako sestra špecialistka.
 • Revidovalo výnos o minimálnom materiálovo-technickom zabezpečení a personálnom obsadení zdravotníckych zariadení s využitím ošetrovacích tímov, ktoré sú v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore ošetrovateľstvo, s prihliadnutím na preťažovanie sestier. Súčasný stav môže viesť k ďalšej destabilizácii sestier,  čo by mohlo ovplyvniť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 • Vypracovalo normatívy minimálneho personálneho obsadenia v povolaní sestra, praktická sestra-asistent pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú poskytovateľmi ošetrovateľskej starostlivosti a majú pridelený kód ÚDZS. V súčasnosti nie je takýto normatív, a percento odborného personálu, do ktorého sú počítaní sociálni pracovníci, psychológovia,   sestry,   praktické   sestry-asistenti,   opatrovatelia,   je   definovaný   len v zákone č. 448/2008, z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného v prevažnej väčšine zariadení sociálnej pomoci nie je možné poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi ako to požaduje zákon č. 576/2004, Z. z.
 • Pripravilo program kontinuálneho vzdelávania/rozvoja pre vedúcich pracovníkov, vrátane krízového riadenia.
 • Aktívne sa podieľalo na eliminácii zasahovania do autonómie odboru ošetrovateľstvo a povolania sestra odborníkmi z iných odborov (neodborníkmi v ošetrovateľstve).
 • Podporovalo kroky na odstránenie „non lege artis" práce sestier a zachovania dostupnej zdravotnej starostlivosti aj cez kategóriu sestry s pokročilou praxou.
 • Adekvátne riešenie výzvy č. 2018/2304 (ifričment), Európskej komisie ohľadom premenovania povolania zdravotnícky asistent na povolanie praktická sestra-asistent, ktoré by stabilizovalo systém zdravotnej starostlivosti, odstránilo chaos v ošetrovateľskej praxi, znížilo napätie medzi zdravotníckymi povolaniami a udržalo bezpečné prostredie pre
 • Pripravilo jednotnú formu elektronickej ošetrovateľskej dokumentácie s cieľom jej spredľadnenia a zjednodušenia.
 • Prostredníctvom hlavnej odborníčky MZ pre ošetrovateľstvo riešilo obsadenie 8-ich krajských odborníkov MZ SR pre ošetrovateľstvo, aby   ministerstvu predložila návrhy na ich Krajskí odborníci pre ošetrovateľstvo absentujú už viac ako pol roka.
 • Hlavní odborníci a krajskí odborníci boli v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poradným orgánom ministra zdravotníctva SR, spolupracovali s MZ pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri odborno-metodickom vedení zdravotnej starostlivosti v odbore Ošetrovateľstvo s trendom jeho napredovania.
 • Žiadame  ministerstvo    zdravotníctva   SR   o prizývanie   Slovenskej   komory   sestier a pôrodných asistentiek na rokovania, týkajúcich zastabilizovania sestier a pôrodných asistentiek v zdravotníckom systéme.

 

Určené:

Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva SR

prof. Mgr. Monika Jankechová, PhD., štátna tajomníčka MZ SR

Na vedomie:

Peter Čvapek, MPH, generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR

Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA

Silvia Bodnárová, riaditeľka Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií MZ SR

Monika Trnovcová, hlavná odborníčka MZ SR pre Ošetrovateľstvo

krajská odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo v BSK - miesto neobsadené

krajská odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo v BBSK - miesto neobsadené

krajská odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo v KSK - miesto neobsadené

krajská odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo v PSK - miesto neobsadené

krajská odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo v TNSK - miesto neobsadené

krajská odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo v ŽSK - miesto neobsadené

Ivana Šurinová – sestra Bratislavského samosprávneho kraja

Júlia Jankovičová – sestra Banskobystrického samosprávneho kraja

Ferdinand Mohnyánszki, PhD. – sestra Košického samosprávneho kraja

Eva Schmidtová, MPH, dipl. s. – sestra Nitrianskeho samosprávneho kraja

PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. – sestra Prešovského samosprávneho kraja

Gabriela Opršalová – sestra Trenčianskeho samosprávneho kraja

Katarína Cádriková – sestra Žilinského samosprávneho kraja

 

V Ružomberku dňa 14.10.2023

  

PhDr. Anna Bullová

Predsedníčka Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve SKSaPA