Vyhlásenie účastníkov Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v geriatrii

13.júna v meste pod Pustým hradom, vo Zvolene sa konal dvanásty ročník Celoslovenskej konferencie geriatrických sestier. Hlavným organizátorom podujatia bola Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Konferencia bola pripravovaná za spolupráce Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen.  Organizátori sa tešili z  účasti  takmer stovky účastníkov z celého Slovenska z rôznych zdravotných zariadení, zariadení sociálnych služieb, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a iných zdravotníckych pracovníkov. Konferencia privítala aj významných hostí PhDr. Júliu Jankovičovú, členku Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, sestru Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj  koordinátorku regionálneho centra Komory, predsedníčku Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii Mgr. Denisu Šarkoziovú, Ľubicu Gálisovu, prezidentku Fóra pre pomoc starším, PhDr. Annu Bullovú, predsedníčku Občianského združenia pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, Mgr. Danielu Jarabovú,  členku Občianského združenia pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a ďalších.  Pozornosť celej konferencie  sa niesla v zmysle hlavnej témy, ktorá znela:  Potenciál  a perspektíva geriatrického ošetrovateľstva v starostlivosti o seniorov. 

Keďže podujatie takéhoto druhu sa nezaobíde bez podpory srdečne chceme poďakovať okrem iných partnerov podujatia,  najmä mestu Zvolen a primátorovi Ing. Vladimírovi Maňkovi za podporu a trpezlivosť pri realizácii podujatia a v neposlednom rade aj za veľkú ústretovosť Nemocnici Agel Zvolen, konkrétne p. Mgr. Stanislave Píšovej, námestníčke pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zuzane Bukovcovej a celému tímu interného oddelenia,  ďalej firmám Čechovo s.r.o, Tajamed, Zepter, VšZP, Nestlé a Molnlycke.

 

V súvislosti s najaktuálnejšími a najpálčivejšími oblasťami geriatrického ošetrovateľstva a starostlivosti o seniorov, účastníci konferencie vyjadrili svoj postoj vyhlásením;

VYHLÁSENIE

Účastníci XII. Celoslovenskej konferencie geriatrických sestier ,konanej dňa 13.6.2024 vo Zvolene  v zmysle hlavnej témy konferencie, ktorou je Potenciál  a perspektíva geriatrického ošetrovateľstva  v starostlivosti o seniorov

 

APELUJEME;

  • Na neustále zlepšovanie podmienok pre výkon praxe sestier podľa ich skúmaných potrieb  a očakávaní  na základe národnej stratégie s cieľom stabilizácie sestier v systéme následnej a dlhodobej starostlivosti, v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. Podpora budovania ošetrovateľských tímov, finančná i nefinančná motivácia pre sestry na úrovni štátu i zamestnávateľov.
  • Rešpektovanie autonómie odboru ošetrovateľstvo ako regulovaného povolania sestra v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou a neakceptovanie subjektívnych a neodborných postojov odborníkov v iných odboroch vo vzťahu k ošetrovateľstvu.
  • Na vytváranie podmienok efektívneho manažmentu procesu prepúšťania seniora a následnej starostlivosti v zmysle správneho výberu zdravotnej starostlivosti , alebo sociálnej služby s dôrazom na komplexnosť zabezpečenia celého procesu.
  • Na vytvorenie inštitúcie, ktorá by flexibilným a efektívnym spôsobom riadila proces prepustenia seniora do domácej starostlivosti v zmysle zabezpečenia kompenzačných pomôcok už v deň prepustenia.
  • Na vytváranie podmienok pre výkon praxe sestier v starostlivosti o seniorov v prirodzenom domácom prostredí v zmysle prevencie a aktívneho monitoringu, či následnej starostlivosti a to vytváraním  edukačných ambulancií, či systémových komunitných dispečingov ako prípadne súčasti Integrovaných centier / čím by sa naplnila myšlienka prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti/
  • Naplnenie vízie zriadenia národného centra pre riadenie a rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti s poslaním systematického pátrania a identifikovania hlavných problémov a prekážok profesionálneho výkonu sestier v systéme následnej a dlhodobej starostlivosti, s dosahom na pozitívne zmeny v legislatíve a zlepšovanie nastavenia procesov v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb.
  • Výrazné posilnenie kompetencií sestier s pokročilou praxou (indikovanie bežných liekov na bežné problémy, podávanie kyslíka, ošetrovanie rán, podobne ako v zahraničí, indikovanie ošetrovateľskej starostlivosti v oblasti dlhodobej starostlivosti,  pôsobiacich na pracoviskách, kde nie je trvale prítomný lekár s cieľom odbremeniť preťažených lekárov a riešiť často nedostupnú alebo veľmi ťažko dostupnú a prolongovanú zdravotnú starostlivosť vo sfére ADOS, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a zariadeniach sociálnych služieb, kde sú tisícky krehkých pacientov v riziku destabilizácie.
  • Zabezpečenie zdrojov a legislatívnych východísk pre zavedenie hromadného dávkovania liekov pre zariadenia sociálnych služieb a domy ošetrovateľskej starostlivosti vo verejných lekárňach s cieľom odbremeniť sestry, zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť liekového manažmentu a súčasne sa priblížiť štandardu a bežnej praxi v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Poľsko a mnohé ďalšie krajiny Európy a sveta).
  • Reformu domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) so zameraním na rozvoj kvality a komplexnosti domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zásadné navýšenie rozsahu a úhrad za ošetrovateľskú starostlivosť, podpora komplexného ošetrovateľského manažmetu pacientov s dôrazom na prevenciu, rozšírenia skupiny osôb indikovaných pre ADOS o osoby v riziku z dôvodu vysokého veku, poklesu kognitívnych funkcií, sebestačnosti 
Mgr.Denisa Šarkoziová
Predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v geriatrii