Postup hodnotenia sústavného vzdelávania

Ako postupovať po ukončení obdobia sústavného vzdelávania / kontrola cyklu 

Vážené kolegyne, kolegovia,

podklady k hodnoteniu sústavného vzdelávania zasielajte až po ukončení Vášho 5- ročného hodnotiaceho obdobia, skôr hodnotenie nemôže prebehnúť. Proces hodnotenia sústavného vzdelávania prebieha plne elektronicky a to odoslaním cyklu na kontrolu v časti menu "moje kredity" po prihlásení sa do osobnej zóny sestry a pôrodnej asistentky na www.sksapa.sk 

Potrebné doklady k HSV:

  1. Potvrdenie súčasného zamestnávateľa o praxi (formulár nájdete v zložke "dokumenty") - iba v prípade, že máte na portáli uvedeného neaktuálneho a súčasného ste neoznámili + zápočtový list od predchádzajúceho
  2. Ak kredity za účasť na vzdelávacej aktivite, ktorej ste sa zúčastnili, nemáte pripísané elektronicky, zadáte si vzdelávaciu aktivitu v osobnej zóne sami (v časti menu "moje kredity" / "žiadosť o získanie kreditov") a priložíte doklad preukazujúci Vašu účasť (potvrdenie o účasti/ certifikát / "príloha ku kreditom")
  3. Úradne overené (Notárskym alebo Matričným úradom) kópie diplomov zo špecialiozačného, certifikačného, bakalárskeho, či magisterského štúdia (v prípade, že Vám štúdium skončilo počas 5- ročného hodnotiaceho obdobia, je ich možné zaslať len poštou, nie scany) (neposielajte dodatky k diplomom, vysvedčenia).
  4. Úhrada poplatku 10 € za vykonanie hodnotenia (platbu realizujte cez Vašu osobnú zónu v časti meni "moje platby")
  5. Skontrolujte a aktualizujte si údaje v osobnej zóne sestry a pôrodnej asistentky (portal) na www.sksapa.sk 

Výsledok hodnotenia s možnosťou tlače si nájdete vo svojom konte v časti "Moje kredity".  V prípade nejasností kontaktujte koordinátora Regionálneho centra SK SaPA Vášho kraja, kontakty nájdete tu: https://www.sksapa.sk/vzdelavanie-1/rc