Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek
Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

Oznam sa týka sestier a pôrodných asistentiek, ktorým hodnotiace obdobie skončilo k 15.9.2023

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „Komora“) ako Komora príslušná na vedenia registra podľa ust. § 62 ods. 2 až 11 Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), v súlade s ustanovením § 42 ods. 7 a ods. 8 Zákona v spojení s  Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka oznamuje tým sestrám a pôrodným asistentkám, ktorým hodnotiace obdobie skončilo k 15.9.2023 a to: 

- so skončeným hodnotiacim obdobím  od 9/2019,

- so skončeným hodnotiacim obdobím v roku 2020,

- so skončeným hodnotiacim obdobím v roku 2021,

- so skončeným hodnotiacim obdobím v roku 2022,

-  so skončeným hodnotiacim obdobím v roku 2023 k 15.9.2023.

Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať  za obdobie krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 považuje sa za splnenú, ak zdravotnícky pracovník splní podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.” Mimoriadna situácia na Slovensku sa skončila 15. septembra 2023. Z uvedeného dôvodu je potrebné absolvovať hodnotenie sústavného vzdelávania s preukázaním potrebného počtu kreditov najneskôr do 15. marca 2024. V prípade, ak v stanovenej lehote nepreukážete, že ste v hodnotiacom období, ktoré Vám skončilo k 15.9.2023, riadne získali 50 kreditov spôsobom upraveným Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z., Komora Vám uzatvorí Vaše päťročné hodnotiace obdobie s výsledkom “nesplnil/nesplnila”.

Odstránenie nedostatkov sústavného vzdelávania oznámte a preukážte v stanovenej lehote koordinátorovi regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v príslušnom samosprávnom kraji.

 


Koordinátori regionálnych centier komory

Mgr. Ľubica Husárová
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Bratislavský samosprávny kraj
Mobil: +421 917 753 516 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk


Mgr. Iveta Michalcová, MPH
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Prešovský kraj
Mobil: +421 917 753 585 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk


PhDr. Júlia Jankovičová
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Banskobystrický kraj
Mobil: +421 917 753 582 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: j.jankovicova@sksapa.sk


PhDr. Anna Schmiedl, MPH
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Košický kraj
Mobil: +421 917 753 586 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk


Mgr. Barbora Abrmanová
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Nitriansky kraj
Mobil: +421 917 753 583 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: b.abrmanova@sksapa.sk


Mgr. Tomáš Tkáč
koordinátor regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trenčiansky kraj
Mobil: +421 917 753 588 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tkac@sksapa.sk


Mgr. et. Bc. Martina Orlovská
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trnavský kraj
Mobil: +421 917 753 584 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk


Mgr. Jana Gelatiková, PhD.
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Žilinský kraj
Mobil: +421 917 753 587 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: jana.gelatikova@sksapa.sk