Občianske združenie pre podporu vzdelávania SaPA
Občianske združenie pre podporu vzdelávania SaPA

O Občianskom združení

Kritéria na podporu aktivít OZ

Stanovy OZ

Aktivity podporené z Občianskeho združenia


 

 

Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

Amurská 71, 821 06 Bratislava

Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb.

Členovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek založili Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v snahe o čo najväčšiu podporu ich priebežného sústavného vzdelávania.

V Slovenskej republike je povinnosť sústavného vzdelávania všetkých zdravotníckych pracovníkov určená zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania (v zmysle ustanovení § 42 a § 80 uvedeného zákona). Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom akreditovaných študijných programov a neakreditovaných vzdelávacích aktivít. Prioritným cieľom komory je rozvíjať a podporovať vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek tak na regionálnej, národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu povolania sestry a pôrodnej asistentky prispieva k zabezpečeniu vysokej kvality poskytovanej starostlivosti a k ochrane zdravia občanov, pacientov.

Cieľom občianskeho združenia je:

  • podporovať vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek a rozvíjať nové možnosti ich vzdelávania,
  • organizovať a spoluorganizovať vzdelávacie aktivity, tým vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek,
  • podporovať medzinárodnú spoluprácu sestier a pôrodných asistentiek so sesterskými organizáciami a ich členmi v zahraničí,
  • podporovať vedeckovýskumnú činnosť sestier a pôrodných asistentiek, podporovať publikáciu záverov činnosť
  • podporovať aktívnu účasť sestier a pôrodných asistentiek na domácich a zahraničných vzdelávacích aktivitách,
  • podporovať odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pri organizovaní vzdelávacích aktivít pre sestry a pôrodné asistentky.

Údaje o prijímateľovi (občianskom združení):

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

Sídlo: Amurská 71, 821 06 Bratislava

Právna forma: 701 - Združenie

Identifikačné číslo: 42173728

Bližšie informácie ako aj všetky potrebné tlačivá sa nachádzajú na web stránke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk v časti „dôležité odkazy“/Občianske združenie.

Za podporu všetkým vopred ďakujeme. Aj vaša pomoc prispeje ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti.

Za Občianske združenie:

PhDr. Anna Bullová

Mgr. Daniela Jarabová

Tlačivo vyhlásenia na stiahnutie tu: Vyhlásenie 2% v r. 2024